Obchodní podmínky

Ještě než je začnete číst, chceme Vás v kostce ujistit, že jsme lidé, kteří Vám vyjdou během kurzu maximálně vstříc. Podmínky však mít musíme :-). Tyto smluvní podmínky upravují podmínky užívání internetové aplikace bettermind.cz na adrese bettermind.cz.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky platí pro nákup a používání licence k výukové aplikaci BetterMind na stránkách www.bettermind.cz (dále jen "Aplikace"), kterou provozuje Mindfulness akademie s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady, 10100, IČ: 08379599 (dále jen „Provozovatel“), kontaktní email: podpora@bettermind.cz.
 2. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání emailové adresy a hesla.
 3. Aplikace je webová služba sloužící primárně k výuce technik pro práci se stresem.

II. Licenční podmínky

 1. Majetková práva k aplikaci podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, náleží provozovateli.
 2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou licenci k používání aplikace.
 3. Předplatné lze uhradit pomocí platební služby GoPay (tedy včetně platebních a kreditních karet) nebo převodem na účet provozovatele. Objednaná služba bude aktivována ihned po uhrazení (při instantních platbách přes GoPay) nebo do 24 hodin po přijetí platby na účet provozovatele (při platbě převodem).
 4. Přístup do aplikace se objednává na dobu časově omezenou, například na 1 měsíc, 3 měsíce, 1 rok nebo na doživotní neomezené předplatné. Při aktivaci nově objednaného a uhrazeného předplatného se doba stávajícího předplatného prodlužuje o 1, 3 nebo 1200 měsíců (neomezené předplatné).

III. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 2. Uživatel nemá právo propůjčovat své uživatelské jméno a heslo třetím osobám.
 3. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní podmínky.
 4. V případě porušení těchto smluvních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele a nevracet uživateli předplatné.

IV. Úplata za užívání aplikace

 1. Tato aplikace a z ní vyplývající služby jsou zpoplatněny dle ceníku služeb uvedeném na stránkách provozovatele: Služby
 2. Řádný doklad (faktura) v elektronické podobě ve formátu PDF je uživateli zaslán na jeho emailovou adresu, a to do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny předplatného kdykoliv měnit. Případná změna ceny však nijak neovlivní stávající uživatele mající předplatné.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách www.bettermind.cz nebo jiným způsobem.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat uživatele o nových lekcích prostřednictvím uvedeného emailu a to nejvýše jednou za týden.

V. Způsoby platby za používání aplikace

 1. Platbu za používání aplikace je možno provést bankovním převodem na účet provozovatele 1671399002/5500 nebo prostřednictvím služby GoPay přímo ve službě samotné (po přihlášení).
 2. Daňový doklad Vám bude odeslán elektronicky na email uvedený v registraci ihned v okamžiku úspěšného provedení platby.
 3. Uživatel je oprávněn neomezeně využívat aplikaci se všemi jejími funkcemi po celou dobu trvání předplatného, a to bez jakýchkoliv doplňujících plateb.
 4. Vstup do aplikace je přes uživatelské jméno a heslo uživatele. Tyto údaje jsou důvěrné a nepřenosné. Uživatel zodpovídá za uchovávání těchto údajů v tajnosti.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit vzhled aplikace a rozšiřovat aplikaci o nové funkce a stávající funkce upravovat a měnit.

VI. Záruka

 1. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak je nabízena, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
 2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
 3. Provozovatel zaručuje, že aplikace pracuje v souladu s jejím popisem obsaženým na stránkách bettermind.cz. Pokud během trvání předplatného uživatel zjistí chování aplikace, které odporuje popisu na stránkách bettermind.cz, předá provozovateli přesný popis zjištěné závady (prostřednictvím emailu podpory). V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání aplikace, provozovatel závadu neprodleně a bezplatně odstraní.
 4. V případě nedostupnosti služby způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem internetových služeb, útokem hackerů, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby služba byla v co nejkratší době opět zprovozněna. V případě nepřiměřeně dlouhého výpadku provozovatel na základě žádosti uživatele prodlouží jeho předplatné o dobu, po kterou výpadek trval.
 5. Uživatel smí aplikaci před objednáním v plném rozsahu bezplatně zkoušet po neomezenou dobu (3 lekce zdarma) . Objednáním předplatného uživatel vyjadřuje, že byl s aplikací a jejími funkcemi plně seznámen.
 6. Uživatel má právo od smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od nákupu předplatného.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel využívá soubory cookies a to k přihlašování a monitorování webové služby. Více o cookies se dozvíte zde
 3. Osobní údaje uživatelů budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.
 4. Registrací nebo zasláním e-booku uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení svého jména, emailu, popř. dalších informací týkajících se uživatele do databáze Provozovatele. Zároveň uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se aplikace Bettermind.cz, stávajícím předplatném a službách s tím spojených.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito smluvními podmínkami.
 2. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do aplikace.
 3. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na stránkách provozovatele http://www.bettermind.cz/podminky.php
 4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 16. 10. 2016. Aktualizace 5.12.2019 (změna provozovatele).